logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
Kişisel verilerinizin korunması biz Türk Binicilik Spor Vakfı için veri güvenliğiniz açısından büyük önem arz etmektedir. Türk Binicilik Spor Vakfı olarak veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (KVK Kanunu) uyum sağlanması amacıyla kanunun öngördüğü ilkeleri benimseyerek, siz misafirlerimizin kişisel verilerinin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, bu hususlarla ilgili olarak sizlerin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ve yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncellenebilecek olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açıklama ve Gizlilik Politikamız ilgili kişilerin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme misyonuyla kişisel verileri işlenen siz misafirlerimizin ve bizimle iletişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin erişimine sunulmaktadır.
1. Veri sorumlusu ve irtibat kişisi kimdir?
Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kanun kapsamında Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Bu kapsamda Türk Binicilik Spor Vakfı olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun şekilde elde edilip gerek yetkili idari gerekse yetkili IT ekibimiz tarafından işlenmesi, titizlikle muhafaza edilmesi ve bir daha erişilmesi mümkün olmayacak şekilde ortadan kaldırılması hususlarında kanuni sorumluluğu bulunmaktadır.
2. Kişisel verilerinizi ne amaçla işliyoruz?
Faaliyet gösterdiğimiz alan çerçevesinde, başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri olmak üzere sizler ile akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, üyelik işlemlerini gerçekleştirmek, yarışmalar/müsabakalar düzenlemek ve katılımı sağlamak, binicilik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek, hakemlerimizin konaklama süreçlerini gerçekleştirmek, Binicilik sporu adına faaliyetler düzenlemek, kurumumuzun güvenliğini sağlamak, faaliyetlerimizi yerine getirebilmek ile bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerimize uymak amaçlarıyla kullanılmaktadır.
3. Hangi kişisel verilerinizi işliyoruz?
Aşağıda yer verilen size ait kişisel veriler ve bunlara benzer nitelikteki verileriniz, Kanun’un 4. ve 5. maddelerinde belirtilen şartlar ve tarafımızca yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde işlenebilmektedir:
• Ad ve soyadınız,
• Kimlik bilgileriniz,
• Adresiniz,
• İrtibat numarasınız,
• E-posta adresiniz,
• Finansal bilgileriniz,
• Doğum yeri ve tarihiniz,
• Müşteri İşlem verileriniz*
• Görsel ve işitsel Kayıtlarınız*
Bununla beraber, Kanunun 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilen, siz misafirlerimizin ırk, etnik köken verileriniz, sağlık verileriniz, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ancak ilgili misafirlerimizin açık rızası neticesinde ve sadece toplama amacına uygun olarak tarafımızca işlenebilmektedir. Türk Binicilik Spor Vakfı yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında güvenlik ihtiyacınızın ve hassasiyetinizin bilincinde olup, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde almaktadır. Türk Binicilik Spor Vakfı olarak özel nitelikli kişisel verileriniz tarafımızca işlenmemektedir.
Ayrıca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın kanuna uygun olarak elde etmiş olduğumuz kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesine dayanılarak işlenebilmektedir:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

4. Kişisel verilerinizi nasıl işliyoruz?
Kişisel verileriniz Türk Binicilik Spor Vakfı tarafından çeşitli şekillerde toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, siz fiziken geldiğinizde, web sayfamız veya anlaşmalı uygulamalar aracılığıyla işlenebilmektedir. Telefon aracılığıyla, elektronik posta (mail-order) veya fiziken Türk Binicilik Spor Vakfı ile iletişim kurduğunuzda, veya ilgili kişilerle ile iletişime geçtiğinizde kişisel verileriniz iletişim, kalite güvencesi gibi meşru amaçlarla toplanabilir.
5. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
İşlediğimiz kişisel verileriniz, gözetim ve kontrolümüz altındadır. Veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ve güvenliğinizin korunması doğrultusunda ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almakta ve bu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik denetimleri gerçekleştirmektedir. Bu konudaki kanuni yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, kişisel verilerin korunmasını konu alan ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yapılmakta ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin politikalarımız sürekli güncellenmektedir.
6. Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz; kanunda belirtilen istisnai haller dışında açık rızanız bulunmadan, belirtmiş olduğumuz amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve bilgi almaya yetkili resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılmayacaktır. Söz konusu kişisel verilerinizi yalnızca siz misafirlerimizin açık rızasıyla veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunun öngördüğü diğer istisnai hallerde, sizlere sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi amacıyla yeterli önlemler alınmak kaydıyla paylaşılacaktır. Belirtilen şartlar altında toplanan kişisel verileriniz, , yasal zorunluluklar gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız, danışmanlarımıza, bilgi teknolojileri ve güvenlik şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği teknik destek hizmeti sağlayıcıları da dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, seyahat sitelerine, sigorta şirketlerine, anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalar ile ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz kanunda belirtilen istisnai haller dışında açık rızanız bulunmadan, yurt dışına aktarılamaz. Kişisel veriler, KVKK’nın 5 inci maddenin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede; Yeterli korumanın bulunması, Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması, kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın yurt dışına aktarılabilir. Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, ilgili kurumlar tarafında yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında ve ilgili kamu kuruluşlarını bilgilendirme amaçlarıyla, tarafımızca kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
7. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile saklıyoruz?
Hukuka uygun şekilde elde edilip işlenen kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar çerçevesinde depolanarak saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin tarafımızca saklanma süreleri işleme tabi tutulan veri niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Saklama süreleri sona erdiğinde veya işlemlerini gerektiren sebep ortadan kalktığında bu kişisel veriler Kanunun 7. maddesi gereğince resen veya ilgili kişinin talebi üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hususa ilişkin ilgili kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
8. Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu kabul edilmektedir.
Misafirlerimiz ve kişisel verisi işlenen diğer kişiler bu kapsamda,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.
9. Tarafımıza kişisel verilerinize ilişkin başvuruyu nasıl yapabilirsiniz?
Kanunun 13. maddesi gereğince, kişisel verisi işlenen kişiler için Kanunun uygulanması ile ilgili taleplerine ilişkin veri sorumlusuna başvuru yolu düzenlenmiştir. Buna göre, kişisel verisi işlenen kişilerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini, öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur.
Bu kapsamda Türk Binicilik Spor Vakfı sizlerin Kanunun uygulanmasıyla ilgili talepleri bakımından zorunlu başvuru mercidir. Bu çerçevede; kişisel veri sahipleri olarak siz misafirlerimiz haklarına ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz Bu çerçevede tarafımıza başvurunuzu, sitemizde yer verdiğimiz “kişisel veri sahibi başvuru formu”nun doldurarak yazılı şekilde yapabilirsiniz. Aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak başvurunuzu;
• http:// turkbinicilik.org.tr adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
• Güvenli elektronik veya mobil imzanız info@turkbinicilik.org.tr adresine veya
• Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile

tarafımıza iletebilirsiniz. Bu durumda talebiniz, başvurunuzun niteliğine göre en geç otuz günlük yasal süre içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Türk Binicilik Spor Vakfı’ nın KVK Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Paylaş:

Etiketler: Gizlilik Politikası