logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consect etur adipisi cing elit commodi.

Opening Hours
  • Monday - Friday
    9.00 - 20.00
  • Saturday
    10.00 - 16.00
  • Sunday
    9.30 - 18.00

Copyright ©2017 ThemeMascot

Senet

 

TÜRK BİNİCİLİK SPOR VAKFI RESMİ SENEDİ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI:

MADDE 1.

Vakfın adı “TÜRK BİNİCİLİK SPOR VAKFI”dır. İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ

MADDE 2

Vakfın genel merkezi Ankara’dır. Vakfın İkametgah adresi: Ankara Atlıspor Kulübü Tesisleri Alparslan Türkeş Caddesi Emniyet Mahallesi No: 8 / C  06510 Beştepe / Ankara’dır. İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurtiçinde ve dışında şube temsilcilikler açılabilir.

 

VAKFIN GAYESİ

MADDE 3

Gaye: Türk binicilik sporunun, yöneticisinin, binicisinin, antrenörünün, hakeminin, veterinerinin, Nalbant’ının ve at bakıcılarının yetişmesini ve gelişmesini sağlamaktır.

 a) Geleneksel sporlarımızdan Binicilik sporunu , araştırmak geliştirmek ve eğitimini yaptırmak.

 b) Muhtelif binicilik dallarına uygun at yetiştirmek , bunlarla ilgili olarak yapılacak bilimsel araştırma faaliyetlerine katkılarda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak.

 c) Binici, at ve yetiştirici için bilimsel araştırma ve geliştirme kurumları oluşturmak, kabiliyetli, başarılı sporculara maddi ve manevi destek sağlamak, bunların yurtiçi ve yurtdışı yarışmalara girmelerini ve yurtiçi ve dışı eğitimlerini gerçekleştirmek

 d) Atların her türlü sağlık hizmetlerini temin edecek tesislerin ihtiyaçlarını karşılamak ve inşaatlarına yardımcı olmak, yeni tesisler inşa etmek

 e) Nitelikli sporcu ve atların yurtiçi ve dışında tedavilerini yaptırmak ve yardımcı olmak

 f) Konusu ile ilgili her türlü faaliyetlerde katkıda bulunmak

 g) Konusu ile ilgili yurtiçi ve dışında  her türlü sportif faaliyetleri organize etmek veya bu tip faaliyetler katkıda bulunmak.

 h) Konusu ile ilgili olarak vakıf ödül veya ödüller ihdas etmek, bu alanlarda yarışmalar tertip etmek.

 i) Milli takım antrenörlerini ve ihtisas elemanlarını mukavele ile çalıştırmak. 

 j) Binicilik Kulüplerinin gelişmeleri, okullarda binicilik sporunun yaygınlaşabilmesi ve Binicilik Federasyonunun faaliyet programlarını ve çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesine katkıda bulunabilmek için gerektiğinde teknik, ayni ve nakdi yardımı yapmak.

k) Resmi ulusal ve uluslararası yarışmaların düzenlenmesi ve organizasyonu konusunda Binicilik Federasyonu ile işbirliği yapmak, gerektiğinde organizasyonuna yardımcı olmak ve bu resmi yarışmalar dışında ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek.

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4.

Vakıf gayesine ulaşabilmek için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve bu malları kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birkaç kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya (5072 sayılı kanuna aykırı olmamak kaydıyla), bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst hakkı, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünü gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. Vakıf;

 a) At ve atçılık sevgisini yayılması, yarışma atlarını yetiştirilmesi ile ikmal ve ıslah alanlarında çalışmalar yapar, atların yurtiçi ve dışında pazarlamasını yapar ve birincilere atları vererek yarışmalara girmelerini sağlar.

b) Atlar için gerekli ilaçları dış ülkelerden temin eder ve pazarlar, zaman içinde bunları yurtiçinde üretecek tesisleri kurar ve/veya ortak olabilir.

c) Yurtiçi ve dışı eğitim kursları düzenleyerek binici antrenör, veteriner hekim ve hekimlerin yetişmesini sağlar.

d) Atlar için uygun doğal ve yapay yemler temin eder, üretim yapacak tesisler kurar, ilgili kuruluşlara yem pazarlar.

e) Atla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, şirket kurabilir ve ortak olabilir.

f) Biniciler ve atlar için gerekli olan spor malzemelerini temin eder ve zaman içinde bunların üretimini gerçekleştirecek tesisleri inşa eder.

g) Atçılık ve binicilikle ilgili her türlü malzemeyi ithal eder, imal eder ve imal eden işletmelerle ortaklık eder pazarlar ve ihraç eder.

h) Yurtiçinde ve yurtdışında binicilik faaliyetlerine katılır ve tertip eder.

i) Hayvancılıkla ilgili turistik faaliyetlerde bulunur.

j) Resmi ve gayri resmi vakfın gayesi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

k) Türk atçılık ve biniciliğinin yurtdışında tanıtımını yapar, yurtiçinde gelişmesine katkıda bulunur.

l) Yurt içi eğitim kursları düzenleyerek at bakıcısı, saraç ve nalbant yetiştirir.

m) Milli Takım çekirdeğinin oluşturulması, antrenör temini ve binicilerin belirli bir program içinde eğitilmesi konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Başarılı binicilerin atlarına Yönetim Kurulu’nun belirlediği miktarlarda bakım ve tedavi yardımlarında bulunur

n) At ve at sporları, malzemeleri ve konusu ile ilgili yayımcılık yapabilir.

o) Ödüllü yarışmalar tertip eder veya doğrudan ödül verebilir.

p) Her türlü sportif organizasyonları tertip edebilir.Organizatörlük yapabilir ve yurt içi organizatörlerle işbirliği yapabilir.

q) Başarılı ve nitelikli binici, veteriner bakıcı ve nalbantlar ile bu sporla ilgili yönetici ve eğiticilere, Binicilik sporuna hizmet etmiş olanlara,  zorunlu hallerde yurt içinde ve yurt dışında eğitim ve öğretim ve sağlık hizmetlerinde yardımcı olur, gerekli hallerde sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için nakdi ve maddi yardım yapar.

r) Amacına uygun sosyal (Eğitim, öğretim ve dinlenme) tesisler açar, işletir, inşa eder veya ortak olur.

s) Milli Takımı teşkil edecek atların yurt içinden veya dışından temini ve çalıştırılması konusunda Binicilik Federasyonu ile işbirliği yapar.

t) Vakfın amacına uygun eğitim kurumlarının açılmasına, bina ve tesislerin satın alınmasına, inşa ve onarımlarına yardımcı olur.

u) Yurt içi ve yurt dışından atların nakli ve geçici muhafazalar için VANlar (at taşıyıcı kamyon) temin eder, kiraya verir, yurt içinde üretimlerini sağlayacak tesisler kurar ve ihracatını yapar.

v) Hayvan, hastane ve klinikleri kurar, vakıfça kurulacak sağlık tesislerine hizmet eder.

w) Hayvancılıkla ilgili eğitim yapar ve tesislerini kurar ve pazarlamasını yapar.

x) Vakıf amacını gerçekleştirmek için ahır ve haralar tesis ve inşa eder, otlaklar kiralar, ihdas eder, satın alır.

y) Vakfa gelir getirecek tesislere, şirketlere, kurumlara ortak olur, işletir, kiraya verir, satın alır.

Paylaş:

Etiketler: türk binicilik spor vakfı, tbsv, binicilik, horse riding, ankara atlı spor kulübü, FEI, Vakıf senedi, senet